สั่งพิมพ์

mos compitition 2022 เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทย

mos compitition 2022 เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยCPสมิง มีงานประกวดระดับโลกมาฝากนักศึกษาค้าบ!
เฟ้นหาเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับโลก!!
Timeline การแข่งขันคร่าว ๆ
• ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเวทีประเทศไทย (วันนี้ – 13 พฤษภาคม 2565)
• ติวออนไลน์ เตรียมพร้อมก่อนแข่งขันจำนวน 3 วัน (3,4,5 มิถุนายน 2565)
• แข่งขันเวทีประเทศไทย (11 มิถุนายน 2565)
• ผู้ชนะ 2 รางวัล เข้าร่วมการฝึกฝน สั่งสมฝีมือ
• แข่งขันเวทีโลก ณ USA (24 -27 กรกฎาคม 2565)
สถานที่จัดแข่งขันรอบประเทศไทย : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รางวัลการแข่งขัน (นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนประเทศไทย)
โปรแกรมการแข่งขัน ชนะเลิศ รองอันดับ 1 รองอันดับ 2
Microsoft Word 2016 10,000 7,000 5,000
Microsoft Excel 2016 10,000 7,000 5,000
Microsoft Powerpoint2016 10,000 7,000 5,000
Microsoft Word 2019 10,000 7,000. 5,000
Microsoft Excel 2019. 10,000 7,000 5,000
Microsoft Powerpoint 2019 10,000 7,000 5,000
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
(กรณีจะใช้สิทธิอบรมต้องสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น)
ลักษณะการแข่งขัน
1 คน ต้องสอบทั้งหมด 3 โปรแกรม ได้แก่ Word Excel PowerPoint
(เลือกได้ว่าจะสอบ Version2016 หรือ 2019)
ผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทั้ง 3 โปรแกรมสูงสุดในแต่ละ Version จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทรีะดับโลกที่ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเดินทางไปอเมริกา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน ทางบริษัทฯ จะออกให้ทั้งหมด!
เว็บไซต์สมัครเข้าร่วมโครงการ https://aritcompetition.com/
คุณสมบัติสมัคร
นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์
ค่าธรรมเนียนการสมัคร 2,000 บาท (รวม VAT)
ช่องทางติดต่อผู้จัด
Download รายละเอียดโครงการ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP