สั่งพิมพ์

ไอ้เหี้ยบอกว่าไม่มีตังก์แต่คิดทำเพลงก็ผิดแล้วเอาตัวให้รอดก่อน

55 5 5  55 5

 

ป ล่อ ยเ ค้าเ ถอ ะ ค๊ ะ

เห็น ๆ กั น อยู่ ว่า ทัศ น คติ ของเค้า เป็น ยั งไง

พูด ไ ป ..อธิ บายไ ป ไร้ ประ โย ชน์

 

ปล่อ ยให้ เค้า อยู่ ใน โลก แค บๆ ของเค้า ไป เถ อะ

เค้า ค งมี ปม อะ ไรลึก ๆ ใน ใจ อะ แห ละ

ไม่ งั้ น ค งไม่ ทำ ตั ว รู้ ทุก เรื่อง อย่า ง นี้ หรอก

ค นพวก นี้ อยู่ ใน สั งคม ไม่ไ ด้ หรอ ก

เ พราะ ตีกร อ บให้ ตั วเอ ง ตลอ ด เว ลา

ต้ อง ทำ อย่า ง นั้น อ ย่า ง นี้ สิ .. ถึ ง ถูก ถึ ง คว ร

 

ปล่อ ย แม่ ง ตา ย ห่า อยู่ ใน กะ ลา ไป !!!

TOP