สั่งพิมพ์

KU Acoustic Music Awards2009-26พย52

KU Acoustic Music Awards2009-26พย52

โครงการประกวดดนตรี KU Acoustic Music Awards 2009

ดาวน์โหลด ใบสมัคร http://sites.google.com/site/neverheal/

โดยชมรมดนตรีอคูสติกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการประกวดดนตรี Ku Acoustic Live Music Awards ที่ทางชมรมดนตรีอคูสติกได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 นี้ เป็นการประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษา ซึ่งงานประกวดดนตรีในครั้งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากหลายสถาบัน โดยในปีนี้หัวข้อในการประกวด คือ “Back To Vintage” วัตถุประสงค์หลักของการจัดการประกวดดนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถและตัวตนทางด้านดนตรี ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างจิตสำนึกให้เกิดความสามัคคีในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนสนใจดนตรีและห่างไกลจากสิ่งเสพย์ติด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตนักศึกษาต่างสถาบันให้รู้จักการมีน้ำใจและเสียสละ รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด 1. มีสัญชาติไทย 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 3. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องไม่เป็นนักร้องหรือนักดนตรีอาชีพ ซึ่งแสดงอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งและได้รับรายได้ประจำเกิน 6 เดือน หลักฐานการสมัครของผู้ร่วมประกวด 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสมาชิกในวง 2. สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาเพลงแต่ง จำนวน 4 ฉบับ ค่าสมัครในการประกวด ค่าสมัคร วงละ 500 บาท โดยจ่ายเงินพร้อมยื่นใบสมัคร หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวด 1. ใช้เพลง 2 เพลงในการประกวด โดยเป็นเพลงอิสระ 1 เพลง และเพลงที่ผู้เข้าร่วมประกวดแต่ง คำร้อง ทำนอง และดนตรีขึ้นมาใหม่ ในหัวข้อ “Back To Vintage” อีก 1 เพลง 2. ต้องไม่มีระบบซีเควสเซอร์ช่วยในการประกวด 3. ในวันประกวดต้องนำเนื้อร้องของเพลงที่แต่งมาด้วย 4. จำนวนสมาชิกในวง ไม่เกิน 8 คน 5. ไม่มีการจำกัดจำนวนเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด 6. ตลอดการประกวด แต่ละวงดนตรีต้องไม่มีการเปลี่ยนตัวสมาชิก 7. สมาชิกที่เหลือจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เมื่อมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดออกจากการประกวด แต่สมาชิกที่เหลือไม่มีสิทธิ์หาสมาชิกใหม่มาแทน 8. ผู้เข้าร่วมประกวดที่ลงชื่อเป็นสมาชิกของวงหนึ่งวงใด เมื่อเริ่มมีการประกวดแล้วจะย้ายไปอยู่วงอื่นไม่ได้ 9. คณะกรรมการจัดการประกวด มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวด หากผู้เข้าร่วมประกวดกระทำผิดกติกาและหลักเกณฑ์การประกวด 10. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องดนตรีที่จะใช้ในการแข่งขันมาเองทางชมรมจะไม่มีการให้ยืมใดๆทั้งสิ้น(ยกเว้นเปียโนไฟฟ้าทางชมรมจะจัดเตรียมให้) หลักเกณฑ์การให้คะแนน เพลงอิสระ 1. การร้องและการร้องประสาน 2. ภาพรวมของการบรรเลง เทคนิคการเล่น ความกลมกลืน ความคิดสร้างสรรค์ 3. การสร้างบรรยากาศและการแสดงบนเวที 4. มารยาททางสังคม (ดูโดยรวมทั้งหมด) เพลงแต่ง 1. เนื้อร้อง 2. ทำนอง 3. เรียบเรียงเสียงประสานดนตรี 4. การร้องและการร้องประสาน 5. ภาพรวมของการบรรเลง เทคนิคการเล่น ความกลมกลืน ความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 4,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 3,000 บาท กำหนดการ ประกวดดนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นต้นไป หมายเหตุ ลงทะเบียนเวลา 10.00 - 12.00 น. เริ่ม Sound Check ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป และในวันประกวดพบกับงานพฤศจิกาทำเอง และศิลปินนักร้องมากมาย หากท่านใดไม่สะดวกในการมาส่งใบสมัครที่มหาวิทยาลัย สามารถfax ใบสมัครมาได้ที่ เบอร์ 02-6936443 แล้วชำระค่าสมัครในวันแข่งขัน

TOP